ADR och APV

Kursutbud  Norrköping
ADR Grund 25-26 februari 2019
ADR Tank & repetition 27-28 februari 2019
APV nivå 1 & 2 -
   
   
Pris  
Grundkurs, 2 dagar + webbutbildning (ska göras innan kursstart) 4 200:- 
Fortbildning, 2 dagar  3 200:- 
ADR Tank, 2 dagar  3 200:- 
APV nivå 1 & 2, 1 dag  2 000:- 
YKB, 1 dag  1 500:- 
Heta Arbeten, 1 dag  3 000 :- 
Spräng klass 1:  
Repetition, halvdag  750:- 
Grund, 1 dag  1 500:- 

ADR och APV

2021 Delkurs 1
Mars 16
April 27
Maj  
Juni 1

Vanliga frågor och svar

I syfte att stärka kunskapen hos förare som transporterar farligt gods och skapa förutsättningar för en säker examination har frågor och prov digitaliserats och examinationen integrerats i systemet för andra körkortsbehörigheter hos Trafikverket.

Nej, MSB anser att kontrollen över frågor och prov i sådana fall skulle kunna äventyras och har därför valt att inte ge några sådana undantag.

I yrkesrollen som förare av fordon som transporterar farligt gods ingår i många fall att kunna läsa och förstå transporthandlingar på svenska.

Ja, man kan få en förlängd provtid från 50 till 75 min. Ansökan görs på Trafikverkets blankett avsedd för detta. Det ska i ansökan finnas resultat från tester eller utredningar som visar att man har lässvårigheter.

Den 1 mars 2019

Det får gå högst 4 månader mellan utbildningen och provtillfället, efter det måste eleven gå en ny utbildning.

Nej, det finns ingen begränsning för hur många gånger man får skriva om ett prov. Men man kan inte skriva ett nytt prov förrän den 3:e dagen efter att man har fått ett underkänt resultat. Provet kan man däremot bokas direkt efter det underkända provet. De 3 dagarna är till för att komplettera och inhämta bristande kunskap för eleven. 

Ja, eleven får svar direkt på skärmen efter provet.

Du kan när som helst repetera/förnya ditt ADR-intyg. Om repetition sker när du har tolv månader eller mindre kvar på ditt gamla intyg, tillgodoräknas den tiden på det nya intyget. Ifall du repeterar/förnyar ADR-intyget när du har mer än tolv månader kvar på din giltighetstid, får du exakt fem år på ditt nya ADR-intyg från det datum du har skrivit provet.

Nej, ingen elektronisk utrustning såsom dator, surfplatta eller mobiltelefon får tas med och användas vid provet.

Nej, det är generellt så på Trafikverkets förarprovskontor att inget material får tas med vid någon typ av prov. Detta för att ha en så smidig hantering av alla prov som möjligt. Istället kommer de delar av ADR-S som krävs för att lösa en fråga/uppgift på ADR-provet att finnas tillgängliga i datorn i provsalen. Denna lösning ger möjlighet att nyttja digital teknik och motverka fusk vilket säkerställer förarnas kunskap och därmed säkerheten på vägarna.

Det kommer mestadels vara fyra svarsalternativ varav ett är rätt. Ibland kan det vara tre eller fem svarsalternativ, men det är alltid bara ett som är rätt.

Det kommer mestadels vara fyra svarsalternativ varav ett är rätt. Ibland kan det vara tre eller fem svarsalternativ, men det är alltid bara ett som är rätt.

Man kan som elev/förare redan i januari eller februari 2019 gå en utbildning som är anmäld i ADRUTB, som läraren registrerat personen för. Eftersom den registrerade utbildningen är "giltig" i 4 månader (nyligen ändrat från 2 månader) innebär det att provet för kursen kan skrivas på Trafikverket från 1 mars t.o.m. april eller maj. Men pappersproven kommer att finnas kvar t.o.m. februari 2019 och de utbildningsanordnare som har ett godkännande att examinera elever/förare har det t.o.m. februari. Så om en person går en ADR-utbildning i slutet av februari så måste den vara avslutad och provet genomfört hos utbildaren (på pappersprov) innan februari månads utgång. I annat fall, om utbildningen sträcker sig in i mars månad måste personen skriva provet på ett av Trafikverkets förarprovskontor. 

ANMÄL DIG TILL EN KURS

Terms and Conditions

HAR DU FRÅGOR? KONTAKTA OSS GÄRNA

Ralph Hofström

Phone: 011-21 92 76 

ralph.hofstrom@rejmes.se